radonbesiktningar

Radonbesiktning i Stockholm

Känner du till att radon är starkt förknippat med stora hälsorisker? Många i Sverige känner till viss del till faran med att leva och vistas mycket kring radon, men inte i vilken utsträckning det faktiskt kan komma att påverka vår hälsa. Dessutom är sambandet mellan sjukdom och radon en relativt sen upptäckt här i Sverige. Så sent som in i 1900-talets mitt började man förstå vidden av faran med radon i människors närmiljö. Hur tar man då reda på om man är drabbad av förhöjda halter av radon? Jo, genom att kontakta ett professionellt och sakkunnigt företag när det kommer till radonbesiktningar och radonsaneringar i Stockholm! Comnet AB jobbar med att ta reda på om du har förhöjda halter av radon i din inandningsluft eller i ditt dricksvatten genom att göra radonbesiktningar. Comnet AB erbjuder därefter radonsanering för dig som upptäckt radon i din bostad eller på din arbetsplats.

En radonbesiktning i Stockholm behöver inte vara dyrt – tvärt om!
Med Comnet AB får du en trygg och pålitlig radonbesiktning och därefter hjälper de dig med radonsaneringen. Det hela brukar alltid gå fort, fungera smidigt och dessutom inte kosta dig en förmögenhet. Eftersom radon är en så pass omfattande hälsofara och en radonbesiktning är ett enkelt medel för att minska riskerna med det hälsofarliga radonet finns det ingen som helst anledning till att inte kontakta en radonfirma som Comnet AB redan idag. Radonmätning

 

Restriktioner kring radonhalter
Många känner inte till att det i dagsläget finns restriktioner kring radonhalter. Vilka halter som är godkända och ej beror på vilken typ av lokal det gäller. Restriktionerna är exempelvis olika för bostäder och arbetsplatser. Anledningen till att restriktionerna finns är som tidigare nämnt på grund av de samband man funnit mellan sjukdomar av olika slag och radon. Restriktionerna kring radon finns alltså endast till för att du och alla i din omgivning ska må bra, både nu och i framtiden. Genom att göra radonbesiktningar via Comnet AB i Stockholm så får du snabbt och enkelt reda på vilka halter av radon du har i din bostad eller på din arbetsplats. Om en radonbesiktning visar att du har över 200 Bq radon per kubikmeter luft i din bostad måste du göra en radonsanering. Gränsen för radonhalter per kubikmeter luft på en arbetsplats är aningen förhöjd och ligger på 400 Bq. När det gäller radon i dricksvattnet så gäller samma restriktioner i hemmet som på arbetsplatsen. Vattnet får inte uppnå högre halter än 1000 Bq per liter, då bör en radonsanering göra snarast för att skona både din egen men även andras hälsa. Anledningen till att restriktionerna ser annorlunda ut för hem och arbetsplatser i Stockholm beror helt enkelt på att du vistas mer i ditt hem och därmed påverkas av de höjda radonhalterna där.


Är en radonbesiktning nödvändigt?

Kanske har du hamnat i den sitsen för att du hört via grannar att området ni bor i är drabbade av höga radonhalter? Kanske är du generellt sett bara mån om ditt välmående och vill eliminera alla möjliga faror som kan komma att ha en negativ inverkan på hur du och dina anhöriga mår. Det kan vara svårt att veta om nivåerna för radon i ditt hem eller på din arbetsplats ligger på en acceptabel nivå och det enklaste sättet att ta reda på det är helt enkelt att kontakta Comnet AB för att göra en radonbesiktning. Därefter kan det komma att bli aktuellt med en radonsanering och då hjälper givetvis Comnet AB dig med allt du behöver veta och hjälper dig att få bukt på dina problem med radon.

Radonbesiktning – vad är det?
En radonbesiktning i Stockholm går till på olika vis beroende på om det gäller vattnet eller luften som ska kontrolleras på radon. Comnet AB rekommenderar dock att man i nästan alla fall kontrollerar radonet i både vattnet och i luften om en misstanke om förhöjda halter finns. Detta beror på att det ena inte utesluter det andra, snarare tvärtom. Finns det höjda halter av radon i luften ditt närområde i Stockholm, är risken rätt så stor att det kommer vara så även med vattnet.

Om en radonbesiktning ska göras på luften så kommer Comnet AB förse dig med små dosor som ska placeras på olika ställen runt om i din bostad. Där ska dosorna sedan ligga i minst tre månaders tid för att därefter skickas vidare på analys. Under dessa månader som dosorna ligger kommer de registrera mängden radon i din inandningsluft. Om det visar sig att du har höga halter av radon i luften måste du göra en radonsanering. En radonsanering är alltid frivillig men starkt rekommenderad för dig och din hälsas skull. En radonsanering gällande radon i luften görs enklast genom att täta eventuella läckor, sprickor eller hål som går att hitta i bostaden. Det går också att ventilera ut radon via krypgrunden.

Att utföra en radonbesiktning på vatten i Stockholm gör man genom att tappa upp en speciellt avsedd och mycket tät flaska med färskt kranvatten som sedan skickas på analys. Ett laboratorium analyserar sedan ditt vatten och kommer snart att kontakta dig via Comnet AB för att redovisa resultatet. Om du finner höga halter av radon i vattnet efter en radonbesiktning i Stockholm rekommenderar Comnet AB att du installerar en anordning som luftar ditt vatten och på så vis renar det från radon. En annan populär och effektiv metod är att använda aktiv kol som minimerar radonhalterna i vattnet. Vilken metod som är bäst lämpad för just dig i Stockholm beror på hur höga halter radon du har i vattnet. Du kan både vända dig till Comnet AB men också till din kommun för att få råd kring detta.

Det är alltid upp till dig själv att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas efter en radonbesiktning. Det finns inga tvång, lagar eller krav som säger att man måste göra en radonsanering efter en upptäckt av höga radonhalter i Stockholm, men det är starkt rekommenderat av samtliga företag, Comnet AB inräknat, som sysslar med radonbesiktningar och radonsanering på heltid.

 

Har grannarna höga halter av radon? Då kan du även vara drabbad!

När du flyttar till ett nytt bostadsområde, oavsett om det rör sig om villa eller lägenhet, kan det vara en god idé att höra sig för med de närmsta grannarna om någon under den senaste tiden gjort en radonbesiktning. Det är det enklaste sättet att få information rörande hur din bostad förhåller sig till eventuella höga halter av radon, vilken typ av mark står bostaden på och är du direkt drabbad? Om det skulle visa sig att en granne har gjort en radonmätning och radonbesiktning och fått resultatet höga halter av radon så rör det med stor sannolikhet även dig. Du kan nu fatta ett beslut om du vill gå vidare och göra en radonmätning även i din bostad.

Genom att redan tidigt som inflyttad genomföra en radonmätning samt radonbesiktning upptäcker du i god tid höga halter av radon vilket kan vara en stor fördel för ditt välmående. Hälsoriskerna som förekommer om du lever kring höga halter av radon minskas drastiskt om du snabbt kan sätta in en resurs för att ta itu med problemet. Om radonmätningar visar att du har höga halter av radon i ditt dricksvatten – har du med stor sannolikhet även höga halter av radon i luften du andas in. Därför är det viktigt att kontrollera båda parterna genom radonmätning och radonbesiktning, för att försäkra dig om att du sätter in rätt medel där det faktiskt behövs. Din hälsa kommer att tacka dig!

 

Radon kan kosta liv!

Varje år mister cirka 500 personer i Sverige livet i lungcancer. Lungcancer förknippar många med rökning men faktum är att en rad fall går att spåra till förhöjda radonhalter i den sjukes närliggande miljöer. I dagsläget räknar man med att det är drygt 300 000 personer i Sverige som lever med förhöjda halter av radon i hemmet eller på arbetsplatsen. En siffra som är alldeles för hög sett till hur mycket information det finns kring radonmätning och radonbesiktning, hur lättillgängliga dessa tjänster är samt en generell förståelse hos folk kring vilken hälsofara radon kan leda till. Se till att du inte är en av dessa 300 000 som lever med för höga radonhalter – helt i onödan! Gör en radonbesiktning redan idag. Det kan faktiskt rädda liv.

Du kan även läsa mer om radonsanering i Stockholm.

 

©2020 Producerad av Flighton AB - Sökmotoroptimering

Log in with your credentials

Forgot your details?